ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Op deze pagina vind je de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

Naam instelling: Stichting A’DAM Music School
Fiscaal nummer: 855039371
Contact: renee@adammusicschool.nl

Doelstelling
De doelstelling van A’DAM Music School is het organiseren en faciliteren van muziekonderwijs. A’DAM Music School is een talentontwikkelingsprogramma en is er voor ieder talent. Een belangrijke doelstelling hierin is het bereiken van kinderen voor wie de kosten van muziekonderwijs een drempel zijn. Daarnaast beoogt A’DAM Music School de stapeleffecten van armoede te verkleinen door de kinderen via het platform van muziekonderwijs te ondersteunen in problemen op meerdere vlakken. De Stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van gelden door middel van:

  • Het werven van vaste sponsoren;
  • alle binnen het kader van haar werkzaamheden aanvaardbare inzamelingstechnieken.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan vindt u hier.

Bestuurssamenstelling
Stichting A’DAM Music School heeft een bestuur met statutair bestuurder/directeur Renée van Dongen. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting. A’DAM Toren is begunstiger en naamgever van de stichting. De ontwikkelaars van A’DAM Toren zijn Duncan Stutterheim (ID&T), Sander Groet (Air), Hans Brouwer (MassiveMusic) en Eric-Jan de Rooij (Lingotto). De ontwikkelaars zijn ook de leden van het bestuur. Paul Scholte vervult de rol van penningmeester en Lillian Bennink de rol van secretaris.

Beloningsbeleid
Het bestuur stelt het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere beloningscomponenten vast. De bestuursleden van de instelling mogen geen andere beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. Directie en medewerkers ontvangen een marktconforme vergoeding voor hun werkzaamheden. Stichting A’DAM Music School kent geen bonusregeling, dertiende maand of eindejaarsuitkeringen en stelt geen leaseauto ter beschikking. Het jaarinkomen van de directeur (in loondienst) blijft ruimschoots binnen het maximum van € 158.000 volgens de VFI.

Beloningsregeling.
A’DAM Toren CV is begunstiger van de exploitatiekosten van de stichting, de beloning van de directeur wordt hiermee betaald uit de schenking van A’DAM Toren CV. Deze kosten komen dus niet ten laste van de inkomsten uit eigen fondsenwerving. De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.

De financiële verantwoording over 2017 vindt u terug in de officiële jaarrekening over 2017
De financiële verantwoording over 2016 vindt u terug in de officiële jaarrekening over 2016
De financiële verantwoording over 2015 vindt u terug in de officiële jaarrekening over 2015